school

English We Like 2020 ปี 12 โดยบริษัทถุงตังส์กรุ๊ปจำกัด

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30น.-12.00 น. บริษัทถุงตังส์กรุ๊ปจำกัดได้มาจัดกิจกรรม “English We Like 2020 ปี 12 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อเยาวชนไทยในทุกช่วงวัยที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในยุค Thailand 4.0 ที่มีคุณภาพในอนาคต และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชนในวัยเรียน บริษัทฯ จึงได้วางแผนที่จะจัดกิจกรรมไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และฝึกฝน ติวข้อสอบของปีที่ผ่านๆ มา ให้ซึมซับความรู้อย่างเป็นธรรมชาติ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกและฝึกพูดภาษาอังกฤษได้แบบเจ้าของภาษา เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าของทางบริษัท ให้รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน จึงได้สนับสนุนให้จัดโครงการในครั้งนี้ ผู้สนับสนุนโครงการ คือ ฟาร์มเฮ้าส์ PR foodland

การบรรยายเรื่องหลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก

การบรรยายเรื่องหลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก การบรรยายเรื่องหลักการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกในห้วงสถานการณ์ COVID – 19 โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมศ. วันที่ 14 มกราคม 2563 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร นำโดยนายสงวน  แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบุลมังสาหารได้นำผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์ผ่านเพจการศึกษาท้องถิ่นไทย ที่ห้องโสตทัศนศึกษากว้างลำชะโด และคุณครูบางส่วนดูไลฟ์สดผ่านเพจการศึกษาท้องถิ่นไทยตามอัชฌาศัย เวลา 13.30 น. – 15.00 น.

การประเมินผลงานข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

การประเมินผลงานข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมศรีวนาลัย (2) คณะครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 12 โรงเรียน ได้เข้ารับการประเมินผลงาน ข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผุ้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการในประเมินในครังนี้ ภาพเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนพิบูลมังสาหาร Facebook

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์…ไข่ศร เข็มธนู

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์แบบ LDGIP MOD เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย             นางสาวไข่ศร เข็มธนู ตำแหน่ง        ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สถานศึกษา    โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี   บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน         วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์แบบ LDGIP MODEL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน           วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์แบบ LDGIP MODEL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์แบบ LDGIP MODEL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์แบบ LDGIP MODEL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในประเด็นต่อไปนี้ 4.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […]

1 2 3 9