หน้าหลัก
ประวัติการก่อตั้งสมาคม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงาน
ข้อบังคับสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
คณะกรรมการสนับสนุนสมาคม
ภาพกิจกรรมสมาคม
ประโยชน์ที่ได้รับจากสมาคม
 ระบบสมาชิกสมาคม
 ครูและสมาชิกกิติมศักดิ์
 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1
 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2
 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3
 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4
 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.5
 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.6
 ติดต่อเรา: Contact Us
 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร : Welcome to Phibunmangsahan School Parents and Teachers Association

 การจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร
 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้

   1. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและครูอันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพของนักเรียน
   2. แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและอบรมสั่งสอนนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   3. ร่วมมือกับรัฐบาล องค์การ สมาคมหรือจัดตั้งคณะบุคคลในอันที่จะเสริมให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาความประพฤติดี พลานามัยดี และอาชีพในอนาคตของนักเรียนตลอดจนสวัสดิการของสมาคม
   4. ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย การปกครองระบอบประชาธิปไตย และความสงบเรียบร้อยของประเทศ
   5. ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
   6. ไม่ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือการพนันใด ๆ ในสมาคม