User Online:: 1   User.

 

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาและคำขวัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์และสีโรงเรียน
เพลงสถาบัน มาร์ช พ.ม.

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ฯ

 

 

 
 

 


เริ่มนับ..14 เมษายน 2554

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

    วันนี้ตรงกับ...

เว็บไซต์นี้แสดงผลด้วยแบบอักษรราชการไทย  TH Niramit AS

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ PM Math Contest 2014

ป.4-6 ม.1 ม.2 ม.3
ม.4(วิทย์) ม.4(ศิลป์) ม.5(วิทย์) ม.5(ศิลป์)

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557

  ทันตแพทย์เฉลิมชัย บุญประสิทธิ์ ให้เกียรติกับโรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นประธานพิธีถวายพระพร ชัยมงคลฯ วางพานพุ่มเงินและพานพุ่มทอง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ณ ลานพิธีเคารพธงชาติโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557( 2 )

  ทันตแพทย์เฉลิมชัย บุญประสิทธิ์ ให้เกียรติกับโรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นประธานพิธีถวายพระพร ชัยมงคลฯ วางพานพุ่มเงินและพานพุ่มทอง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ณ ลานพิธีเคารพธงชาติโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ - 25 พฤศจิกายน 2557

 นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือไทย

เกษียณวารานุสรณ์.

 5 พศจิกายน 2557 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร โดยผู้อำนวยการเกษมสุข เพชรดี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมจัดงาน..มุทิตาจิต คุณครูประไพรักษ์ ประสันรักษ์ และ คุณครูคุปนิธ ยศสุนทร ณ หอประชุมโรงเรียน

23 ตุลาคม - วันปิยมหาราช

 วันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายสุทัศน์ วังคีรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

ประมวลภาพงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 57

  นายพรชัย โควสุรัตน์ นายก อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานงาน " มุทิตาคราเกษียณ " ของข้าราชการครู และพนักงาน ประจำปี 2557 จำนวน 7 คน..

ประมวลภาพในงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 57

   นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ประจำปี 2557

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

  ขอแสดงความยินดีกับทีมลูกเจ้าพ่อไทรเงิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน ฯลฯ เครื่องบินบังคับวิทยุ ปี 6  ระดับประเทศ ณ จังหวัดสกลนคร

การแข่งขันกองเชียร์ - เชียร์ลีดเดอร์ - To Be No 1

   นายสุทัศน์ วังคีรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกองเชียร์ - เชียร์ลีดเดอร์ ประจำปี 2557 ณ หอประชุม โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

พิธีมอบเกียรติบัตร - วันวิทยาศาสตร์

   นายเกษมสข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557

วันวิทยาศาสตร์ - 18 สิงหาคม 2557

   นายสุทัศน์ วังคีรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ บริเวณหน้าลานพิธีเคารพธงชาติ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - 16 ส.ค. 2557

   นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม ข้าราชการ และพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจราจร - 15 สิงหาคม 2557

   นายสุทัศน์ วังคีรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการจัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนางานจารจรในโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
      
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการสอน KWL-Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางสาววิไลลักษณ์ แก้วสด

บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษบริบทท้องถิ่นตามแนวการสอนแบบอิงประสบการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาววิไลลักษณ์ แก้วสด

ชุดการสอน ส 33102 พระพุทธศาสนา - นายภุชงค์ ศรีวัฒนพงศ์
ชุดสื่อประสม เรื่อง นมัสการคุณานุคุณ - ครูอนงค์ ศรีวัฒนพงศ์
 บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางสาวสุพัตรา เสนา
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว30202 ฟิสิกส์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประสม เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน รายวิชา ว 20209 เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิค KWLH เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ - ผู้วิจัย นางศุลีพร แสนทวีสุข
การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - นางพรหมพร เขียวสะอาด
  
 

 
 

 


 


นายก อบจ.อุบลราชธานี


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

 

มหกรรมกีฬาภายใน
ไทรเงินเกมส์ 2558

 

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี
29/3 ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 โทร. 045-441008,
 ****************************************************************