User Online:: 1   User.
 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

เริ่มนับ..14 เมษายน 2554

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    วันนี้ตรงกับ...

เว็บไซต์นี้แสดงผลด้วยแบบอักษรราชการไทย  THNiramitAS

 

วันวิทยาศาสตร์ - 18 สิงหาคม 2557

   นายสุทัศน์ วังคีรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ บริเวณหน้าลานพิธีเคารพธงชาติ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - 16 ส.ค. 2557

   นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม ข้าราชการ และพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจราจร - 15 สิงหาคม 2557

   นายสุทัศน์ วังคีรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการจัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนางานจารจรในโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

อบรมโครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำปี 2557

   ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.อุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำปี 2557

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557

   แต่เดิมนั้น วันแม่แห่งชาติได้กำหนดเอาไว้เมื่อ วันที่ 15 เมษายน ต่อมา พ.ศ.2519 ทางราชการได้เปลี่ยนแปลงใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม เป็น วันแม่แห่งชาติ เริ่มใน ปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

แม่ดีเด่นเผยหลักเลี้ยงลูกเป็นคนดี

   “แม่เป็นผู้มีบทบาทหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ในการเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตเป็นคนมีคุณภาพ ..” ในตอนหนึ่งของพระดำรัสเปิดงานวันแม่แห่ง ชาติ 12 ส.ค.2554 ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

มอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2557

   นายสุบิน บุญประสบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณพิธีหน้าเสาธงโรงเรียนพิบูลมังสาหารและให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น ประจำปี 2557

มอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2557

   นายสุบิน บุญประสบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณพิธีหน้าเสาธงโรงเรียนพิบูลมังสาหารและให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น ประจำปี 2557

ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต ม.4

   ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.อุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต  ณ วัดป่าสว่างวีรวงค์ อ.สว่างวีรวงค์ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

   นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดโดยสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
      
 บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางสาวสุพัตรา เสนา
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว30202 ฟิสิกส์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประสม เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน รายวิชา ว 20209 เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิค KWLH เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ - ผู้วิจัย นางศุลีพร แสนทวีสุข
การพัฒนาสื่อประสม เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ฯ - นายภุชงค์ ศรีวัฒนพงศ์
การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - นางพรหมพร เขียวสะอาด
 

ดูผลงานทั้งหมด

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


นายก อบจ.อุบลราชธานี

 


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

 

โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม
โรงเรียนบัวงามวิทยา
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม
โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม
โรงเรียนนาคำวิทยา
ชุมชนคนลุ่มน้ำมูล
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี
 
 
 

มหกรรมกีฬาภายใน
ไทรเงินเกมส์ 2556