User Online:: 1   User.

 

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาและคำขวัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์และสีโรงเรียน
เพลงสถาบัน มาร์ช พ.ม.

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กลุ่มงานแนะแนว
กลุ่มเกษียณอายุราชการ

เจ้าหน้าที่งานธุรการ-วิชาการ
พนักงาน - แม่บ้าน
 

 

 

 
 

 


เริ่มนับ..14 เมษายน 2554

 
  

    วันนี้ตรงกับ...

เว็บไซต์นี้แสดงผลด้วยแบบอักษรราชการไทย  TH Niramit AS

 

ประกาศสอบ I ใบสมัคร

วันปิยมหาราช - 23 ตุลาคม 2558

   วันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 น. นางพรทิพย์ คารมรื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพิธีที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  

วันปิยมหาราช - 22 ตุลาคม 2558

   วันที่ 22 ตุลาคม 2558 นายสุทัศน์ วังคีรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานถวายบังคมพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพิธีเคารพธงชาติ โรงเรียนพิบูลมังสาหาราชการ  

เกษียณวารานุสรณ์...มุทิตาจิตกับพี่ ๆ ที่ครบวาระ

   เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 18.30 น. นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จัดงานแสดงมุทิตาจิตคณะครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เนื่องในวาระอายุครบเกษียณอายุราชการ 60 ปี จำนวน 8 ท่าน 

มุทิตาจิตกับคุณครูประกายเพชร คูแก้ว

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 นางดวงเดือน กุแก้ว ครูเชี่ยวชาญ นำคณะครูระดับชั้น ม.3 เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตกับคุณครูประกายเพชร คูแก้ว ในวาระที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ เขาใหญ่ 

11 สิงหาคม 2558 " วันแม่แห่งชาติ "

  วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่ ภาษาอังกฤษ คือ Mother Day ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

โครงการการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

  นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร นำคณะครูและบุคลากรศึกษาดูงานโครงการการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงความรู้ในด้านต่าง ๆ ฯ

"ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน" คว้าแชมป์บินยุทธวิธี

  คว้าแชมป์บินยุทธวิธี ในการแข่งขันเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ หนูน้อยจ้าวเวหา การแข่งขันประเภทยุทธวิธี ชิงถ้วยพระราชทาน ประจําปี 2558 ที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่น-ดินแดง

ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.พิบูลมังสาหาร 2558

  ประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอพิบูลมังสาหาร ประจำปี 2558 จัดขึ้นวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว การประกวดสาวงามเทียนพรรษา การประกวดต้นเทียนพรรษา

พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2558

  วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ บริเวณพิธีอาคาร 6

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

  วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 นายเกษมสุข เพชรดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม. 6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ณ หอประชุมโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

วันครู 2558 - 16 มกราคม 2558

  16 มกราคม 2558 นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2558 "เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ" ณ ศูนย์ OTOP     
บทคัดย่อ - รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - ผู้ศึกษา นางสาวเสาวเพ็ญ บุญประสพ
บทคัดย่อ - รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชา ส21102 พระพุทธศาสนา ชุด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นำพาชีวีให้มีสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ผู้รายงาน นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์สารศรี
บทคัดย่อ - การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ Learning Together โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - ผู้วิจัย นายมนูญ เมืองโคตร
บทคัดย่อ - รายงานการใช้ชุดการสอนรายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ศึกษา - นางสุจิตรา เมืองโคตร
บทคัดย่อ - ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี 3 ว30223 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย - นายอชิรวิชญ์ เทนโสภา
บทคัดย่อ - การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างการ์ตูน แอนิเมชั่น โดยโปรแกรม Adobe Flash วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - ผู้วิจัย นางราตรี ทองแย้ม
บทคัดย่อ - รายงานผลการใช้ชุดการสอนวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 32101 เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้บทความ ข่าวสาร และนิทาน เป็นสื่อในการสอนอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - ผู้ศึกษา นางสาวอารีรัตน์ แย้มยิ้ม
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง พระรัตนตรัย วิชา พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์สารศรี
บทคัดย่อ - รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความคล้าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 - ผู้วิจัย นางสาวกุลจิรา กุลบุญญา
บทคัดย่อ - การพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รายวิชา (เพิ่มเติม) ง30227 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - ผู้ศึกษา นายวสันต์ เมืองจันทร์
บทคัดย่อ - การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ที่มีบริบทท้องถิ่น อำเภอพิบูลมังสาหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ผู้วิจัย นายเสนาะ คำเสียง
บทคัดย่อ - รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ผู้วิจัย นางสาวธันชนน ธรรมวิพากย์
บทคัดย่อ - การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอาเซียน รายวิชา อ 23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ผู้วิจัย นางสาวเบญจวรรณ บุญคูณ
บทคัดย่อ - การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - ผู้วิจัย นางจีรนัย จังอินทร์
บทคัดย่อ - การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ผู้รายงาน นายชิษณุพันธ์ ทาสมบูรณ์
E-Book การแบ่งเซลล์ (Cell Division) จัดทำโดย - นางเกษมสันต์ โมฬา
บทคัดย่อ - รายงานการพัฒนาชุดสื่อประสม เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย นางเกษมสันต์ โมฬา
บทคัดย่อ - การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ ERSAE Model เพื่อสร้างเสริมมโนทัศน์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ในวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ผู้วิจัย นางเกษมสันต์ โมฬา
บทคัดย่อ - รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 31103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบโครงงาน ผู้รายงาน นายแสงสุรีย์ ยอดคำ
ชุดการสอน เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรายวิชาประวัติศาสตร์ ส31103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-นายแสงสุรีย์ ยอดคำ
บทคัดย่อ - การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว21101 เรื่อง สารละลายและสารละลายกรด เบส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย - นางสาวไข่ศร เข็มธนู
บทคัดย่อ - การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรณี วิชาวิทยาศาสตร์ ว 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย - นางสาววริษฐา สุริยวงศ์
เอกสารประกอบการสอน - การลำเลียงสารผ่านเซลล์ ชีววิทยาพื้นฐาน-นางเกษมสันต์ โมฬา
บทคัดย่อ - การพัฒนาบทเรียนโมดูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย - นางอัญชลี ราชเสนา
บทคัดย่อ - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง อริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ผู้วิจัย - นางอัญชลี ราชเสนา
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้วิจัย - นางสาวจุฑาทิพย์ สายสี
  
 

 

 


 


นายก อบจ.อุบลราชธานี


ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ฯ

 
  เว็บไซต์ครูศุลีพร แสนทวีสุข
  เว็บไซต์ครูเสนาะ คำเสียง

เว็บไซต์ดีเด่น
ประจำปี 2557

 

เชียร์ลีดเดอร์
กีฬาไทรเงินเกมส์
ครั้งที่ 51

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานีีี
29/3 ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 โทร. 045-441008,
 ****************************************************************


woramath@gmail.com