PM Studio คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2 รางวัล รางวัลชมเชย 1 รางวัล

จังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ค.อ.จังหวัด)ได้เห็นความสำคัญของปัญหาเด็กและเยาวชนต่อปัญหาการถูกล่อลวงเข้าสู่ขบวนการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ อันอาจส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างได้ ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการประกวดคลิปวีดิทัศน์สั้น เพื่อการรณรงค์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาการค้าประเวณีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาตัดสินผลงานการประกวดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ผลการประกวดและเงินรางวัล ดังนี้

 • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
  1. ทีม PM Studio 1 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
  2. ทีม PM Studio 2 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
  ทีม Yea 2 school โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
  1. ทีม White 2020 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
  2. ทีม PM Studio 3 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร