อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมภายในองค์กร ประจำปี 2563

          วันที่ 11 กันยายน 2563 นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมอบรม  ห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี
          สืบเนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลได้มีแนวนโยบายพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้หน่วยงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การควบคุมภายในจึงต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป
          ทั้งนี้ โรงเรียนพิบูลมังสาหารได้นำครูเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมภายในองค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 ท่าน