โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์


ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เห็นถึงความสำคัญของการเก็บรวบรวมและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดฯ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้ส่วนราชการภายในองค์กรให้ความสำคัญในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐแก่ประชาชนโดยเฉพาะหลักความโปร่งใสในการทำงาน ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนรับทราบ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาบรรยายให้ความรู้ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีครูเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 4 ท่าน ด้วยกัน คือ
1. นายสาธิต จันทรจิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. นายรัชพล ครองยุติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ครูผู้ดูแลระบบสารสนเทศโรงเรียน
3. นายเสนาะ คำเสียง  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ครูผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน
และ 4. นางรุ่งทิพย์ รัตนวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ครูผู้ดูแลโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน (PM NEWS)
การอบรมครั้งนี้ ได้รับความรู้ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มากขึ้น