กิจกรรมค่ายทักษะการ Coding

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายทักษะการ Coding เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยบอร์ด KidBright ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนนายสงวน แสงชาติ เป็นประธานกล่าวเปิด โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-4 เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี